TERMENI ȘI CONDIȚII

INFORMAŢII LEGALE IMPORTANTE:

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare. Aceşti termeni reglementează utilizarea Site-ului şi a Serviciilor oferite prin intermediul Site-ului. Ele constituie un Contract între dumneavoastră şi noi.

Trebuie să aveţi cel puţin 18 de ani, să aveţi capacitate deplină de exerciţiu şi să acceptaţi aceşti Termeni de utilizare în conformitate cu legile în vigoare aplicabile.

1. Acceptarea termenilor de utilizare

Aceşti Termeni şi condiţii de utilizare (denumite în continuare „Termenii de utilizare”) sunt un acord între dumneavoastră și Societatea noastră, înregistrată sub numele de S.C. TOP CLASS IMOBILIARE s.r.l., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/732/2015, cu sediul în Reghin ,str.Viilor, nr.82b, Mures, având codul fiscal nr. Ro34794275 (denumită în continuare”Societatea”) şi guvernează utilizarea site-ului TOP CLASS RESIDENCE (denumit în continuare „Site-ul”), precum şi conţinutul, Produsele şi serviciile oferite prin intermediul Site-ului (care, împreună cu Site-ul sunt denumite în mod colectiv „Serviciile” şi cu referire la Produsele oferite sunt denumite în mod individual ca „Produse”). Prin accesarea, vizualizarea sau folosirea oricăruia dintre Servicii, declaraţi că aveţi cel puţin 18 ani şi că, având deplină capacitate de exerciţiu acceptaţi şi vă supuneţi acestor Termeni de utilizare. Totodată declaraţi şi atestaţi că aveţi dreptul şi autoritatea de a accepta şi de a fi obligat prin aceşti Termeni de utilizare.

Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii de utilizare, nu trebuie să faceţi “click” pentru a accepta aceşti Termeni de utilizare, trebuie să părăsiţi imediat Site-ul şi să nu folosiţi Site-ul sau oricare dintre Serviciile sale.

Prin accesarea Site-ului vă exprimaţi acordul să semnaţi forma non-electronică a acestor Termeni de utilizare, dacă vă vom adresa o solicitare în acest sens. Vă rugăm să tipăriţi şi să păstraţi o copie a acestor termeni de utilizare pentru evidenţele dumneavoastră.

2. Utilizarea licită

„Utilizarea licita” a Serviciilor noastre implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni de utilizare şi, prin utilizarea de către dumneavoastră a acestor Servicii, conformarea dumneavoastră la prevederile din legislaţia română care reglementează astfel de tranzacţii, precum şi la orice alte prevederi legale aplicabile. Acceptarea termenilor acestui document în nici un caz nu constituie un acord sau relaţie de muncă sau de colaborare de niciun fel cu Societatea. În cazul în care oricare dintre aceşti Termeni de utilizare sunt încălcaţi, ne rezervăm dreptul de a vă exclude sau de a vă şterge de pe Site-ul şi Serviciile sale în orice moment.

3. Modificarea Termenilor de utilizare şi a Serviciilor

Termenii de utilizare pot fi modificaţi de noi la discreţia noastră şi în orice moment, cu sau fără notificare. Data la care aceşti Termeni de utilizare au fost actualizaţi ultima oară este declarată la începutul acestei pagini. Accesarea în continuare sau utilizarea Site-ului, sau a oricărui Serviciu, în urma unor astfel de modificări, reprezintă acceptarea necondiţionată a acestor modificări. De asemenea, ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreţie, de a modifica, suspenda sau întrerupe oricare sau toate Serviciile, în orice moment, cu sau fără notificare. Sunteţi rugat să verificaţi aceasta pagină la intervale de timp regulate pentru a lua la cunoştinţă de oricare modificare operată, pentru a vă asigura că sunteţi familiarizat cu ultima versiune a Termenilor de utilizare.

4. Politica privind protecţia datelor cu caracter personal

Ne-am angajat să protejăm confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care le furnizaţi prin intermediul Site-ului. Datele cu caracter personal transmise prin intermediul Site-ului sunt supuse Politicii de confidenţialitate, parte integrantă din prezenţii Termeni de utilizare. Vă rugăm să citiţi Politica de confidenţialitate pentru a vă familiariza cu practicile noastre în ceea ce priveşte respectarea datelor cu caracter personal. Nu colectăm cu bună ştiinţă informaţii cu caracter personal de la persoanele cu vârsta sub 18 ani.

5. Serviciile şi produsele puse la dispoziţia clienţilor

5.1Produsele și serviciile societăţii sunt distribuite pe Site în conformitate cu Termenii de utilizare şi cu Politica de confidenţialitate menţionată anterior, parte integrantă din prezenţii Termeni de utilizare.

5.2 Informaţii şi Produse furnizate

Societatea se angajează să furnizeze informaţii calitative, complete şi în timp util pe Site-ul său, atât în ceea ce priveşte acurateţea informaţiilor postate, cât şi în ceea ce priveşte Serviciile şi Produsele oferite, fără a fi exclusă posibilitatea apariţiei unor eventuale erori tehnice sau de scriere care nu pot fi anticipate sau care s-au produs în mod neintenţionat, sau chiar întreruperea funcţionării Site-ului din cauza unor circumstanţe independente de voinţa Societăţii.

5.3 Limitarea răspunderii

Societatea:

(a) respectă prevederile Codului civil şi ale legislaţiei în vigoare privind protecţia consumatorilor;

(b) nu poate garanta disponibilitatea Serviciilor, dar garantează că va furniza periodic informaţii cu privire la indisponibilitatea acestora;

(c) furnizează conţinutul (de exemplu, informaţii, nume, fotografii, documente şi anunţuri) şi Serviciile în general cu titlu de exemplu, fără a implica nicio garanţie, explicită sau implicită (fără a aduce atingere prevederilor specifice din aceşti Termeni de utilizare şi dispoziţiilor legale obligatorii aplicabile acestora);

(d) nu este responsabilă pentru orice probleme tehnice pe care le-aţi putea întâmpina, atunci când încercaţi să accesaţi Site-ul precum şi în timpul în care aveţi acces la Site, care sunt legate de funcţionarea sau compatibilitatea infrastructurii dumneavoastră cu utilizarea Site-ului;

 (f) nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responabilă pentru orice pretenţii juridice, civile şi / sau penale, nici pentru orice daune (materiale, directe sau indirecte, care pot include, dar nu sunt limitate la acestea, în mod alternativ şi / sau cumulat, pierderi de profit, date, pierderea câştigurilor, compensaţii financiare, daune morale etc.) suferite de vizitatorii Site-ului sau de terţe persoane din cauze legate de funcţionarea sau lipsa funcţionarii şi / sau utilizarea Site-ului şi / sau din cauza incapacităţii de a presta servicii şi / sau a furniza informaţii prin intermediul Site-ului şi / sau din cauza unor intervenţii interzise de către terţe persoane la Produse şi / sau servicii şi / sau informaţii disponibile pe Site. Societatea noastră asigura protecţia datelor colectate de la vizitatorii Site-ului în conformitate cu Politica de Confidenţialitate, parte integrantă din prezenţii Termeni de Utilizare.

5.4. Date cu caracter personal

Pentru a putea utiliza corespunzător Site-ul, este necesar să furnizaţi anumite informaţii personale. Pentru a plasa o comandă, vi se vor cere numele complet şi adresa, adresa la care doriţi să vă fie trimise Serviciile/Produsele, numărul de telefon şi adresa de e-mail, printre altele, iar în cazul în care alegeţi să plătiţi prin cardul bancar, va trebui să furnizaţi numărul cardului, data expirării şi codul de securitate. Introducând adresa dumneavoastră de e-mail, sunteţi de acord că toate informaţiile trimise de dumneavoastră, ca parte a completării comenzii pot fi, de asemenea, trimise la adresa de e-mail furnizată.

5.5 Răspunderea Societății

5.5.1 Societatea nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Serviciilor livrate.

5.5.2 Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sau Livrabilele.

5.5.3 Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.

5.5.4 Societatea nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale site-ului (e.g. imposibilitatea accesării oricărui link de pe site).

5.5.5 Societatea, reprezentații sau angajații lor nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al Livrabilului, al șabloanelor sau ghidurilor conținute de acesta, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană cu privire la ghiduri, template-uri și/sau conținutul acestora, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării template-urilor propuse.

6. Confidențialitate

6.1. Atât Prestatorul cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

6.2. Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

6.3. Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (îi) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

6.4. Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

7. Minori – Utilizarea conformă

Toate Produsele vândute prin intermediul Magazinului online vizează persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Societatea îşi rezerva dreptul de a anula orice comandă imediat şi fără nici un avertisment în cazul în care constată că respectiva comandă a fost plasată de o persoană care nu deţine dreptul legal sau nu a împlinit vârsta de optsprezece (18) ani.

8. Proprietate intelectuală

8.1 Întreg conţinutul Site-ului, incluzând fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text şi/sau conţinut multimedia, este proprietatea exclusivă a Societății. Utilizatorului/Clientului nu îi este permisă copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, transferul, modificarea, alterarea, utilizarea, crearea de legături, expunerea, includerea oricărui element al Site-ului în orice material al Utilizatorului/Clientului sau al unui terţ, în alt scop decât cel de a încheia/executa un Contract pentru Produse şi a se informa despre Produsele comercializate pe Site, fără a exista un acord scris prealabil al Societății în acest sens.

8.2 În cazul în care Utilizatorul/Clientul transmite/transferă proprietarului magazinului online orice informaţie sau conţinut (inclusiv logo-uri, reprezentări grafice, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text şi/sau conţinut multimedia) aceasta nu va genera nicio obligaţie pentru Societate, cu excepţia cazului în care există un acord scris prealabil al părţilor în acest sens.

8.3 Prin accesarea acestor Termeni şi Condiţii Utilizatorul/Clientul înţelege şi acceptă că este interzisă în mod expres orice utilizare a Site-ului şi conţinutul acestuia în alte scopuri decât cele permise expres conform Termenilor şi Condiţiilor/Contractului.

8.4 Drepturile de autor pentru anumite sigle, sloganuri, mărci aparţin partenerilor şi colaboratorilor noştri sunt reproduse pe Site cu acordul acestora.

8.5 Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra celor livrate precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și aptitudinile, pe toată durata desfășurării activității sale.

8.6 Utilizatorul ia cunoștință și acceptă că prin prestarea Serviciilor nu are loc niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de Livrabil sau aferente Serviciilor.

8.7 Toate drepturile de autor asupra livrabilului aparțin Societății.

9. Codul de etică şi conduită

Sunteţi de acord să utilizaţi Serviciile în conformitate cu următorul cod de etică şi conduita:

(a) Veţi păstra toate informaţiile furnizate către dumneavoastră prin intermediul Serviciilor ca private şi confidenţiale şi nu veţi da aceste informaţii către terţe persoane fără permisiunea persoanei care v-a furnizat aceste informaţii;

(b) Nu veţi utiliza aceste servicii pentru a lua parte la orice formă de hărţuire sau comportament agresiv care constituie sau includ, dar nu sunt limitate la descărcarea de imagini, comunicări, sau înregistrări cu conţinut defăimător, calomnios sau abuziv, declaraţii defăimătoare, acţiuni cu caracter rasist, pornografic sau cu conţinut obscen, utilizarea de limbaj ofensator etc.;

(c) Nu veţi transmite e-mail-uri în lanţ prin intermediul Serviciilor;

(d) Nu veţi utiliza Serviciile pentru a încălca drepturile de confidenţialitate, drepturi de proprietate sau orice alte drepturi ale oricărei persoane;

(e) Nu veţi publica mesaje, imagini sau înregistrări şi/sau nu veţi furniza informaţii şi nici nu veţi utiliza Serviciile în orice mod care:

1. încalcă sau copiază drepturile oricărei terţe persoane, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor sau mărci comerciale, drepturi de protecţie a vieţii private şi a altor drepturi private sau de proprietate;

2. este frauduloasa sau ilegală ori constituie o încălcare a oricărei prevederi legale aplicabile;

(f) Nu veţi utiliza Serviciile pentru a distribui, promova sau pentru a face publice orice bunuri sau servicii şi, în general, pentru orice scopuri publicitare;

(g) Nu veţi utiliza Serviciile pentru a distribui sau a încărca orice virus, sau de a face orice altceva care ar putea dăuna Serviciilor sau Societăţii în orice mod;

(h) Veţi utiliza întotdeauna Serviciile în conformitate cu legislaţia în vigoare; minorilor le este interzisă utilizarea Serviciilor.

(i) Responsabilitatea pentru acurateţea datelor cu caracter personal şi a informaţiilor furnizate vă revine integral dumneavoastră, având în vedere că Site-ulfunctioneaza numai ca mijloc de prezentare şi publicare a acestor informaţii pe care nu le şi procesează;

(j) Datele şi informaţiile pe care le furnizaţi şi publicaţi:

1. Nu trebuie să fie false, inexacte şi să nu inducă în eroare;

2. Nu trebuie să conducă în mod direct sau indirect, la înşelarea terţelor persoane;

3. Nu trebuie să contravină dispoziţiilor legislaţiei romane şi europene şi, în general, oricărei dispoziţii legale aplicabile, inclusiv în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la probleme de protecţie a consumatorilor, concurenţă neloială, discriminarea sau publicitatea înşelătoare, protecţia proprietăţii intelectuale sau industriale, secrete comerciale sau dreptul la confidenţialitate.

4. Nu trebuie să conţină viruşi, troieni, viermi sau cancelbots, sau orice alt cod de programare, care ar putea cauza prejudicii intenţionate sau poate determina pierderea de date de la computere aparţinând utilizatorilor Site-ului sau sistemului în general şi, de asemenea, nu ar trebui să conducă la pierderea de resurse, Servicii sau funcţii ale Site-ului.

(k) Pentru a asigura utilizarea corectă a informaţiilor furnizate de dumneavoastră şi pentru a evita posibilele încălcări legate de acest conţinut, vă exprimaţi acordul pentru deplina noastră autorizare de a controla şi utiliza aceste informaţii. Societatea este obligată să utilizeze aceste informaţii în conformitate cu aceşti Termeni de utilizare.

(l) Accesul şi utilizarea Serviciilor şi Site-ului trebuie să se conformeze acestor Termeni de utilizare. Utilizarea oricărei metode pentru a urmări acest site sau copierea totală sau parţială a mecanismului sau de funcţionare sau a conţinutului său fără autorizaţia noastră prealabilă exprimată în scris este interzisă. În special, utilizarea oricărui program sau altă metodă de a interveni în mecanismul de funcţionare a Site-ului sau în orice intrare conţinută în aceasta este interzisă. De asemenea, este interzisă orice acţiune care ar încărca sau ar abuza de motorul de căutare al Site-ului şi infrastructura să tehnologică. De asemenea, este interzisă copierea, modificarea, parafraza sau republicarea conţinutului Site-ului fără autorizarea noastră prealabilă exprimată în scris.

10. Urmărirea Serviciilor şi Publicitate

Ne rezervăm dreptul de a utiliza, la propria noastră discreţie, companii de publicitate, cum ar fi, dar fără a se limita la Facebook, Yahoo!, Google şi Microsoft, de a afişa anunţuri publicitare atunci când vizitaţi Site-ul nostru, cu respectarea dispoziţiilor legale în domeniu. Aceste companii pot utiliza informaţii legale în domeniu. Aceste companii pot utiliza informaţii legate de interesele dumneavoastră pentru a furniza reclame pentru bunuri şi servicii cu privire la care aţi putea fi interesat (activităţi de profilare), cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei naţionale şi europene privind datele cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a urmări toate reclamele, anunţurile publice şi mesajele postate de dumneavoastră pentru a ne asigura că acestea sunt conforme cu orientările conţinutului publicitar pe care l-am furnizat şi care se poate schimba în orice moment.

11. Link-uri externe

Serviciile noastre pot include link-uri către alte site-uri (denumite în continuare „link-uri”). Recunoaşteţi că aceşti Termeni şi Condiţii se aplică doar Site-ului şi că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea acestor site-uri şi conţinutul afişat. Dacă utilizaţi unul din link-urile de pe Site pentru a vizita alte site-uri, vă sugerăm să citiţi politica de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare a acestor site-uri anterior utilizării lor.

13. Utilizare în scopuri non-comerciale

Aceste servicii sunt furnizate pentru uz personal, necomercial. Nu aveţi dreptul şi vă este interzis să faceţi reclama sau să influenţaţi orice utilizator să cumpere sau să vândă orice fel de Produse sau servicii prin intermediul acestor Servicii. De asemenea vă este interzis să trimiteţi e-mail-uri în lanţ, sau spam către alţi utilizatori. În plus, nu veţi utiliza informaţiile primite de la Servicii pentru a contacta, pentru a face publicitate, incita sau vinde oricărui utilizator sau membru fără consimţământul lor expres prealabil. Dacă încălcaţi termenii prezentului alineat şi / sau trimiteţi sau publicaţi spam sau vă angajaţi în alte comunicări nesolicitate de orice fel prin intermediul Serviciilor, ne rezervăm toate drepturile pentru a acţiona împotriva dumneavoastră, în toate modalităţile conferite de lege, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a solicita remedii legale pentru toate mesajele spam trimise prin intermediul Serviciilor.

14. Newsletter-e – Publicitate / Buletine de informare

Societatea permite vizitatorilor / utilizatorilor Site-ului să aleagă să fie informaţi cu privire la noi Produse, oferte speciale, magazine, concursuri etc. prin primirea newsletter-elor prin e-mail, adresa poştală sau prin telefon. Aceste buletine informative sunt proprietatea intelectuală a Societății şi, ca atare, sunt protejate de dispoziţiile relevante ale legislaţiei romane şi a acordurilor internaţionale. Societatea poate păstra o evidenţă a adreselor de e-mail ale utilizatorilor pentru a trimite alte mesaje de natură informaţională sau financiară. Societatea nu va abuza de serviciul menţionat anterior. În cazul în care nu doriţi să primiţi mesaje informative, puteţi utiliza oricând opţiunea de dezabonare. Utilizarea adresei de e-mail pentru comunicări referitoare la comenzile dumneavoastră nu se încadrează în definiţia materialelor informaţionale în contextul avut în vedere în prezentul articol.

15. Despăgubiri

Vă exprimaţi acordul pentru a ne despăgubi pentru orice pierdere, deteriorare, pretenţie sau cerere formulate de către o terţă persoană sau orice cheltuieli avansate (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor) suferite din cauză sau care rezultă din utilizarea improprie a Serviciilor sau orice încălcare a acestor Termeni de utilizare de către dumneavoastră.

16. Legea aplicabilă. Jurisdicţia

Aceşti Termeni şi Condiţii, se supun prevederilor legii române. Litigiile apărute între utilizatorii acestui site şi Societate vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care conflictul nu este rezolvat pe cale amiabilă, acesta va fi soluţionat de instanţă de judecată competenta de la sediul Societății, dumneavoastră exprimându-vă acordul în ceea ce priveşte această alegere de competenta prin acceptarea prezenţilor Termeni de utilizare.

17. Alegerea limbii – Notificări

Toate notificările scrise, rapoarte şi declaraţii trebuie să fie scrise în limba engleză sau romană şi trebuie transmise: a) de către noi pentru dumneavoastră prin e-mail la adresa introdusă în momentul înregistrării sau pe care aţi furnizat-o mai târziu (în cazul modificării adresei iniţiale); b) de către dumneavoastră pentru noi prin e-mail la adresa office@topclassresidence.rosau prin poştă sau un alt serviciu de expediere (prin curier), cu confirmare de primire, la adresa menţionată în partea de sus a acestor termeni de utilizare, sau la o altă adresă specificata de noi. Se prevede în mod expres că toate comunicările efectuate la adresele de mai sus vor fi valabile.

18. Anularea/ineficacitatea parţială a clauzelor şi înlocuirea cu prevederi valide

În cazul în care oricare dintre prevederile conţinute în acest document pot fi interpretate în mai mult de un mod, din care unul poate face prevederea invalidă, susceptibilă de a fi declarată nulă sau inaplicabilă, o asfel de prevedere va fi interpretată astfel încât să fie valabilă şi aplicabilă. În cazul în care o instanţă sau o autoritate publică stabileşte că o dispoziţie este imposibil de aplicat datorită modului în care este scrisă sau redactată, o astfel de prevedere va fi modificată pentru a deveni deplin aplicabilă în conformitate cu legile şi dispoziţiile jurisdicţiei în care aplicarea acesteia este solicitată, urmând să ofere părţilor aceleaşi drepturi fundamentale şi puteri ca şi înainte de modificarea acesteia. 

19.Renunţarea la drepturi

Nu se poate presupune că părţile contractante au fost exceptate de la sau au renunţat la drepturi, competente sau obligaţii în temeiul acestor Termeni de utilizare, pur şi simplu pentru că au angajat practici contrare prezenţilor Termeni, sau datorită unei omisiuni sau a neglijenţei din partea lor de a exercita orice drept în conformitate cu Termenii sau de a insista asupra respectării depline a obligaţiilor correlative de către cealaltă Parte. Chiar şi toleranţa pe termen lung de încălcări ale prezentului acord de către cealaltă Parte nu implică în niciun mod şi nu sugerează renunţarea la sau pierderea acestor drepturi.

20. Caracterul obligatoriu

Aceşti termeni de utilizare sunt obligatorii pentru părţile contractante, precum şi pentru reprezentanţii acestora, administratori, depozitari, beneficiarii şi succesorii acestora.

Cere ofertă Sună-ne 0785.521.521 WhatsApp